';

Sakrament małżeństwa

Nowa droga życia - do świętości

Istota małżeństwa

Małżeństwo jest to ustanowiony przez Boga Stwórcę naturalny związek mężczyzny i kobiety, polegający na niepodzielnej i dozgonnej wspólnocie ich życia, mający na celu założenie rodziny. Stworzywszy mężczyznę i kobietę, Bóg błogosławił im, mówiąc: „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną” (Rdz 1,28). Celem małżeństwa jest miłość małżeńska, która ze swej natury zmierza do zrodzenia i wychowania dzieci oraz udzielania sobie wzajemnej pomocy we wspólnym życiu.

Małżeństwo powstaje na skutek umowy małżeńskiej przez mężczyznę i kobietę, jeśli miedzy nimi nie zachodzi jakąś przeszkoda, któryby uniemożliwiała zawarcie małżeństwa. Małżeństwo ustanowione przez Boga w raju Chrystus podniósł do godności sakramentu i przypomniał jego nierozerwalny charakter: „Co Bóg złączył, człowiek niech tego nie rozdziela” (Mt 19,4-6). W sakramencie małżeństwa, godnie zawartym, małżonkowie otrzymują specjalne łaski od Chrystusa, które umacniają ich miłość i małżeńską wspólnotę oraz pomagają w pełnieniu zadań rodzicielskich i wychowawczych. Sakrament małżeństwa jest wtedy owocny, gdy przyjmujemy go w stanie łaski. Stąd ślub poprzedzają dwie spowiedzi, dodajmy dobre spowiedzi – szczere, bez zatajeń.

Image module

Obowiązuje zakaz państwowy i kościelny zawierania małżeństw przez osoby, które nie ukończyły 18 roku życia.

Dla mężczyzny zwolnienie od tej granicy nie jest przewidziane. Kobieta, która ukończyła 16 rok życia, może uzyskać zgodę.

Wymagane jest wówczas spotkanie rodziców z Ks. Proboszczem i wyrażenie pisemnej zgody na zawarcie małżeństwa przez ich dziecko oraz uzyskanie dyspensy ks. Biskupa Ordynariusza miejsca oraz zgoda sądu rodzinnego.

Przygotowaniem do małżeństwa jest już katechizacja, szczególnie w szkole średniej.
Dalsze przygotowanie duchowe to przede wszystkim życie religijne młodych: codzienna modlitwa, udział we Mszach Świętych niedzielnych i święta, spowiedź kilka razy w roku.

Przed zawarciem małżeństwa przeżywa się zwykle czas narzeczeństwa, które najczęściej trwa około roku. Narzeczeństwo jest czasem poznania się młodych, rozwoju ich miłości, wspólnego przygotowania się do podjęcia zadań życia we dwoje, budowania wspolnoty rodzinnej.

Narzeczeństwo nie upoważnia do życia małżeńskiego. Kto nie potrafi poczekać, ten nie dojrzał do prawdziwej miłości. Lekceważenie przykazania „Nie cudzołóż” w narzeczeństwie jest źródłem przyszłych niewierności, zdrad w małżeństwie, podejrzeń i innych nieszczęść. Stąd ważne, aby narzeczeni w tym okresie byli blisko Boga – wspólna Msza niedzielna, częstsza spowiedź daje siłę do zachowania czystości przedmałżeńskiej.

Przygotowanie bezpośrednie
By młodzi ludzie byli dobrze przygotowani do założenia rodziny i zawarcia sakramentu małżeństwa, zobowiązani są do uczestnictwa w:

W w/w spotkaniach narzeczeni mogą uczestniczyć w innych parafiach. Uczestnictwo w nich jest potwierdzane przez osobę prowadzącą.

Ślub odbywa się zazwyczaj w parafii narzeczonej, ale narzeczeni maja prawo zawrzeć ślub także w parafii narzeczonego lub w wyjątkowych wypadkach również w innej parafii. Ogromna większość młodych zawiera obecnie tzw. ślub konkordatowy tylko w kościele, ponieważ powoduje on także skutki cywilne.
W sprawach zawarcia Sakramentu Małżeństwa narzeczeni zgłaszają się do Kancelarii Parafialnej co najmniej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu. Datę ślubu można ustalić jednak wcześniej (w naszej parafii istnieje możliwość ustalenia jej już od lipca roku ubiegłego), tak aby zarezerwować sobie dogodny dzień i godzinę.

W naszej parafii zapraszamy narzeczonych w dni powszednie po wieczornej Mszy św. lub, po wcześniejszym uzgodnieniu, także w innym terminie.

Na pierwsze spotkanie w kancelarii nie trzeba przynosić żadnych dokumentów. Ksiądz poinformuje narzeczonych, jakie dokumenty należy dostarczyć do spisania protokołu, ustali termin rozmowy duszpasterskiej i zapozna z możliwością odbycia kursu przedmałżeńskiego, dnia skupienia oraz spotkania w Poradni Życia Rodzinnego.

Protokół przedślubny musi być spisany, co najmniej miesiąc przed datą ślubu. W ustalonym terminie oboje narzeczeni zgłaszają się do kancelarii z kompletem dokumentów.

1. Świadectwo Chrztu Świętego do ślubu kościelnego, jeśli sakrament Chrztu Świętego został udzielony w innej parafii niż parafia, gdzie ma być zawarty związek małżeński.

Na świadectwie tym powinna się znajdować adnotacja o przyjęciu Sakramentu Bierzmowania, jak i adnotacja stwierdzająca, czy nie zostało zawarte małżeństwo z inną osobą. Jeżeli z jakiś powodów nie ma w księdze chrztów adnotacji o przyjęciu Bierzmowania, należy poprosić o stosowny dokument z parafii, gdzie się go przyjęło.

Ważność Świadectwa Chrztu do ślubu kościelnego wynosi 6 miesięcy od daty wydania (musi być ono ważne w dniu ślubu). Jeżeli w/w dokument wystawiony będzie na nazwisko, które jest już nieaktualne, należy wówczas w pierwszej kolejności dokonać zmiany w księdze chrztów na podstawie Pełnego Aktu Urodzenia z USC, w przeciwnym wypadku dokument jest nieważny.

2. Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego, które będzie stanowiło podstawę do sporządzenia aktu małżeństwa. Ważność tego dokumentu upływa po 6 miesiącach. Po przyjęciu Sakramentu Małżeństwa jeden egzemplarz otrzymują nowożeńcy, jeden pozostaje w parafii, a jeden przez parafię jest przekazany do Urzędu Stanu Cywilnego.
Jeżeli ślub cywilny był zawarty wcześniej to należy dostarczyć Akt Zawarcia Małżeństwa z USC.

3. Zgoda na zawarcie małżeństwa w naszej parafii z parafii zamieszkania jednego z narzeczonych (tylko w przypadku, gdy oboje narzeczeni mieszkają poza naszą parafią).

4. Dowody osobiste lub inne dokumenty potwierdzające tożsamość.

5. Informację dotyczącą przyjęcia I Komunii Świętej – miejsce i data.

6. Ostatnie świadectwo z religii (gimnazjum, szkoła średnia lub zawodowa)

7. Zaświadczenie o uczestnictwie w naukach przedmałżeńskich oraz z Poradni Życia Rodzinnego. Jeśli w/w spotkania trwają, bądź dopiero będą w późniejszym terminie zaświadczenia należy dostarczyć wówczas najpóźniej na tydzień przed planowanym ślubem.

8. Dane świadków sakramentu małżeństwa (nazwiska i imiona, adresy zameldowania).

9. Osoby owdowiałe przynoszą Akt Zgonu współmałżonka.

Po spisaniu protokołu przedślubnego kapłan wydaje zapowiedzi przedślubne dla narzeczonych, którzy zamieszkują na terenie innej parafii. Zapowiedzi te należy zanieść do Kancelarii Parafialnej miejsca zamieszkania i ustalić termin odbioru. Po odebraniu zapowiedzi należy je dostarczyć z powrotem do parafii, w której sporządzany jest protokół. Brak poświadczenia wygłoszonych zapowiedzi równoważny jest z niemożnością udzielenia Sakramentu Małżeństwa. Zapowiedzi ogłasza się również w parafii ślubu.
Zapowiedzi głoszone są przynajmniej przez dwie niedziele w parafii narzeczonej i narzeczonego (najczęściej przez wywieszenie w gablocie przed kościołem), celem stwierdzenia ewentualnych przeszkód. Osoby mające wiedzę odnośnie ewentualnych przeszkód są zobowiązane w sumieniu powiadomić o tym proboszcza parafii.

Narzeczeni otrzymują również druki dotyczące spowiedzi przedślubnej, które dostarcza się w dniu ślubu. Do Sakramentu Pokuty i Pojednania narzeczeni przystępują dwukrotnie. Pierwsza Spowiedź powinna odbyć się po spisaniu protokołu przedślubnego, a druga – tuż przed ślubem, by w stanie łaski uświęcającej przystąpić do Sakramentu Małżeństwa.

Przy spowiedzi informujemy spowiednika, że jest to spowiedź przedślubna i prosimy o podpisanie zaświadczenia. Ten zwyczaj może niektórych drażnić, jednak dla osób zaangażowanych w życie religijne nie jest to problemem, natomiast może być szansą i mobilizacją dla osób obojętnych czy przeciętnie religijnych. Chodzi o to, by narzeczeni ostatni czas przed ślubem mogli przeżyć w czystej i pięknej relacji, która może im jeszcze więcej powiedzieć o ich miłości i o sobie nawzajem.

W tygodniu przed ślubem narzeczeni przychodzą do spisania aktu ślubu. Przynoszą wtedy świadectwo wygłoszonych zapowiedzi, zaświadczenia z Poradni Rodzinnej.

Narzeczeni i świadkowie przychodzą do zakrystii na 10 minut przed rozpoczęciem Mszy św. Tam przekazują kapłanowi obrączki, zaświadczenia o odbytej spowiedzi i ewentualnie zaległe dokumenty i składają stosowne podpisy zawierając i potwierdzając umowę małżeńską.

Śluby odbywają się w naszej parafii w czasie Mszy świętych. Do Komunii świętej w intencji nowożeńców przystępują świadkowie, rodziny i zaproszeni goście. Uczestnicząc w ślubie prośmy Boga, aby towarzyszył nowożeńcom przez całe życie, umacniając codziennie ich miłość.

Zapraszamy młode małżeństwa do zaangażowania się w życie parafialne; do włączenia się we wspolnoty małżeńskie działające w naszej parafii; do udziału w rekolekcjach pogłębiających więź małżeńską; do podejmowania nieustannej edukacji w dziedzinie naturalnego planowania rodziny, które może stać się nie tyle metodą, ile stylem życia; do ciągłej formacji swej duchowości małżeńskiej, która pozwoli wzrastać we wzajemnej miłości małżeńskiej i rodzinnej.